Σύνοδος Υπ:. Μ:. Γεν:. Επ:. 33o και Πρ:. Φιλ:. Εργ:.