Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Ελευθεροτεκτονισμού
του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος

Ο Ελευθεροτεκτονισμός του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (εφεξής ΑΑΣΤ ή Σκωτικός Τύπος) είναι ένας κοινωνικός θεσμός που εξαίρει τον σεβασμό προς την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου, την ανθρώπινη συνιστώσα της καθημερινής ζωής και την μεγιστοποίηση της προσφοράς προς την ανθρωπότητα.

Αποβλέπει στην δημιουργία καλλίτερων ανθρώπων εντός ενός καλλίτερου κόσμου, ευτυχέστερων ανθρώπων εντός ενός ευτυχέστερου κόσμου και πλέον μορφωμένων ανθρώπων εντός ενός πλέον μορφωμένου κόσμου με την διάδοση και εξάπλωση όλων των ελευθέρων ιδεών και με την πραγματική εξάσκηση της νομίμου κυριαρχίας κάθε λαού. Με σεβασμό προς στην “Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10.12.1948 των Ηνωμένων Εθνών ο ΑΑΣΤ επιδιώκει την δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν με ελευθερία, αξιοπρέπεια και εθελούσια αμοιβαία ανοχή.

Ο ΑΑΣΤ αποτελεί ένα σύστημα Τεκτονικών Βαθμών των οποίων οι σύμφωνες με τα ανωτέρω αρχές αναπτύσσονται βιωματικώς και βαθμιαίως μέχρι του 33ου και τελευταίου Βαθμού. Ο ΑΑΣΤ αναγνωρίζει την κυριαρχία και αποκλειστική δικαιοδοσία των αντιστοίχων σε κάθε χώρα Μεγάλων Στοών επί των τριών πρώτων Τεκτονικών Βαθμών.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός του ΑΑΣΤ διοικείται σε κάθε χώρα από το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου. Δεν υπάρχει παγκόσμια διοικητική οργάνωση. Κάθε Ύπατο Συμβούλιο κάθε χώρας είναι αυτοδιοικούμενο υπό τον εκλεγόμενο ανά τριετία Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη.

Στην Ελλάδα ο ΑΑΣΤ εκπροσωπείται στην Ελληνική Πολιτεία από την Τεκτονική Ένωση, ΝΠΙΔ με έδρα την Αθήνα στην οδό Αχαρνών 19 και Σουρμελή ανεγνωρισμένο υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών

Η πρώιμη ιστορία του Ελευθεροτεκτονισμού Σκωτικού Τύπου χάνεται στην ομίχλη του παρελθόντος. Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη “Σκώτων Τεκτόνων” στην Αγγλία στην Γαλλία και στην Γερμανία (προφανώς ασχέτων με την Σκωτία) περί τα μέσα του 17ου αιώνος. Υπάρχουν σαφείς ιστορικές ενδείξεις ότι ο Ελευθεροτεκτονισμός Σκωτικού Τύπου εξαπλώθηκε στην Γαλλία κατά το δεύτερο ήμισυ του 17ου αιώνα υπό την ονομασία Egalité Ecossais Réunis et Rectifié.

Από την Γαλλία ο Σκωτικός εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ και σε πολλά άλλα Κράτη μεταξύ των οποίων εκ των πρώτων και στο τότε αυτόνομο, υπό την επικυριαρχία της τότε Βρετανικής Αυτοκρατορίας, κράτος των Ιονίων Νήσων κατά το δεύτερο ήμισυ του 17ου αιώνος. Από το τότε κράτος των Ιονίων Νήσων ο Ελευθεροτεκτονισμός του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εξαπλώθηκε στην Ελλάδα, μετά την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό ζυγό, με επίσημο χρονολογία εγκαταστάσεως τον Ιούλιο του 1872 (Βλέπε κατωτέρω: Ο Σκωτικός Τύπος στην Ελλάδα).

Κατά το Άρθρο 1ον του Καταστατικού Χάρτη του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ελλάδα οι αρχές οι οποίες αποτελούν την βάση του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και εκφράζουν τις θεμελιώδεις θέσεις και τους επιδιωκόμενους σκοπούς του είναι:

“I. Ο Ελευθεροτεκτονισμός διακηρύσσει, ως διεκήρυξεν από της γενέσεώς του, την ύπαρξιν του Θεού υπό την προσωνυμίαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος και την αθανασίαν της ψυχής.

II. Ο Ελευθεροτεκτονισμός σκοπεί εις την συνένωσιν πάντων των δοκιμασμένης αρετής ανθρώπων δια την έρευναν της αληθείας, την μελέτην της ηθικής και την φιλοσοφικήν καλλιέργειαν.

Εργάζεται υπέρ της πνευματικής και ηθικής βελτιώσεως του ανθρώπου και πρεσβεύει την αμοιβαίαν ανοχήν , την απόλυτον της συνειδήσεως ελευθερίαν και τον προς την ανθρώπινην αξίαν σεβασμόν.

Υπαγορεύει ως καθήκον την άσκησιν της αρετής, την αμοιβαίαν αρωγήν ως και την αλληλεγγύην μεταξύ των ανθρώπων εις πάσαν περίστασιν του βίου.

III. Ο Ελευθεροτεκτονισμός διδάσκει εις τα μέλη του να ζουν εντίμως, να αγαπούν τον πλησίον, να πράττουν το δίκαιον και να εργάζωνται αδιαλείτπως υπέρ της βελτιώσεως και των ιδίων και των άλλων ανθρώπων , ως και υπέρ της ευημερίας της κοινωνίας και της όλης ανθρωπότητος.

IV. Ο Ελευθεροτεκτονισμός αποκλείει εκ των τάξεών του τους αθέους και δέχεται ως μέλη άνδρας πάσης εθνικότητος και πάσης φυλής, οι οποίοι πιστεύουν εις την ύπαρξιν του Θεού, και, χωρίς να εξετάζη τας άλλας θρησκευτικάς δοξασίας εκάστου, ανερευνά δια την εισδοχήν τούτων μόνον το ελεύθερον και την χρηστοήθειαν αυτών.

V. Ο Ελευθεροτεκτονισμός καταπολεμεί την αμάθειαν εις όλας τας μορφάς και ουδένα επιβάλλει περιορισμόν εις την έρευναν της αληθείας. Εις εγγύησιν της ελευθερίας ταύτης απαιτεί από όλους την ανοχήν. Δια τούτο ο Ελευθεροτεκτονισμός απαγορεύει εις τα Εργαστήριά του πάσαν συζήτησιν επί πολιτικών και θρησκευτικών ζητημάτων.

VI. Ο Ελευθεροτεκτονισμός θεωρεί την εργασίαν ως το ουσιωδέστερον καθήκον του ανθρώπου και δια τούτο αποκλείει εκ των τάξεών του τους αέργους και τιμά εξ ίσου την έντιμον πνευματικήν ή σωματικήν εργασίαν”.

Διεθνείς Εκδηλώσεις

Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου Βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου