Ιστορία του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και τελευταίου βαθμού
του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα

Διοίκηση του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στην Ελλάδα

Η ανωτάτη Πνευματική και Διοικητική Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου εις την Ελλάδα είναι το Ύπατον Συμβούλιον. Αποτελείται εκ 33 Μελών κατ’ ανώτατο όριο τα οποία συγκροτούν το Μεγάλο Συμβούλιον και το Ύπατον Συμβούλιον.

Το Μεγάλο Συμβούλιο συγκροτείται από τα Πάρεδρα Τακτικά Μέλη και εξ αυτών εκλέγονται τα Ενεργά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου συγκροτουμένου από δέκα οκτώ (18) κατ’ ανώτατον όριον Μελών.

Αξιωματικοί του Υπάτου Συμβουλίου είναι :

  • Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης
  • Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης
  • Μέγας Καγκελάριος Μέγας Γενικός Γραμματεύς
  • Μέγας Υπουργός της Επικρατείας Μέγας Ρήτωρ
  • Μέγας Θησαυροφύλαξ
  • Μέγας Αρχειοφύλαξ Βιβλιοφύλαξ
  • Μέγας Τελετάρχης
  • Μέγας Αρχηγός των Φρουρών
  • Μέγας Δοκιμαστής Μέγας Σημαιοφόρος
  • Μέγας Ελεονόμος

Δια της εισδοχής στον 4ου βαθμό του Ελευθεροτεκτονισμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου αρχίζει η ανοδική πορεία με την φοίτησιν εις τα Εργαστήρια όπου διευρύνεται και εμβαθύνεται η Τεκτονική παιδεία και επιβραβεύεται με την σταδιακή αύξηση φωτός και άνοδον εις ανώτερα Εργαστήρια μελέτης και εφαρμογής Τεκτονικών αρχών και στόχων με κατάληξιν την ανύψωσιν εις τον 33°ν και τελευταίον Βαθμόν.

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα ιδρύθη και εγκατεστάθη στην Αθήνα το έτος 1872 υπό του Δημητρίου Ροδοκανάκη ανυψωθέντος εις τον 33ον υπό του Υπάτου Συμβουλίου της Σκωτίας με εξουσιοδότησιν την ίδρυσιν Υπάτου Συμβουλίου εις την Ελλάδα και έκτοτε συνεχίζει αδιαλείπτως να εργάζεται στεγαζόμενον ήδη εις το επί της οδού Αχαρνών 19 και Σουρμελή Μέγαρον.

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33° του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα έχει σχέσεις με όλα τα Κανονικά και Αναγνωρισμένα Ύπατα Συμβούλια της γης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Τεκτονικά Εργαστήρια του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου ειργάζοντο εις την Ελλάδα ήδη από του 19ου αιώνος.
Πρώτη Συμβολική Στοά στην Ελλάδα ιδρύθη την 30.08.1871 με έγκριση της Μεγάλης Στοάς της Βερόνας.

Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος συνεκροτήθη δια της ενώσεως Φιλοσοφικών Τεκτονικών Εργαστηρίων υπό διαφόρους οναμασίας, Βαθμούς και τίτλους το έτος 1762 υπό του Μεγάλου Φρειδερίκου όστις συνέταξεν το Σύνταγμα του 1768 που ισχύει και σήμερον, ρυθμίζον την συγκρότησιν, οργάνωσιν και λειτουργίαν των Εργαστηρίων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

Ο Σκωτικός Τύπος περιλαμβάνει τους Βαθμούς από 1ον έως και 33ον.

Αλλά κατά παράδοσιν και παγκόσμιον συμφωνίαν εργάζεται μόνον εις τους Βαθμούς 4ον έως και 33ον, αποκαλουμένους Φιλοσοφικούς Βαθμούς.
Οι τρείς πρώτοι Βαθμοί δηλαδή οι Βαθμοί Μαθητή, Εταίρου, Διδασκάλου συγκροτούν τα Εργαστήρια – Στοές και διοικούνται από την ανά εκάστην χώραν Μεγάλης Στοάς των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων στην περίπτωση της Ελλάδος από την Μεγάλη Στοά των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων Ελλάδος.

Τα δύο Τεκτονικά Σώματα συνεργάζονται εν αδελφική αμοιβαιότητι και εις την Ελλάδα συστεγάζονται στην οδό Αχαρνών 19 και Σουρμελή.
Τα Μέλη των Εργαστηρίων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δέον απαραιτήτως να είναι Μέλη Μεγάλης Στοάς Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων Κανονικής και Ανεγνωρισμένης.

Κατά τον Καταστατικόν Χάρτην του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα αι αρχαί αίτινες αποτελούν την βάσιν του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και εκφράζουν τας θεμελιώδεις δοξασίας και τους επιδιωκομένους σκοπούς είναι:

I. Ο Ελευθεροτεκτονισμός διακηρύσσει, ως διεκήρυξεν από της γενέσεώς του, την ύπαρξιν του Θεού υπό την προσωνυμίαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος και την αθανασίαν της ψυχής.

II. Ο Ελευθεροτεκτονισμός σκοπεί εις την συνένωσιν πάντων των δοκιμασμένης αρετής ανθρώπων δια την έρευναν της αληθείας, την μελέτην της ηθικής και την φιλοσοφικήν καλλιέργειαν.
Εργάζεται υπέρ της πνευματικής και ηθικής βελτιώσεως του ανθρώπου και πρεσβεύει την αμοιβαίαν ανοχήν , την απόλυτον της συνειδήσεως ελευθερίαν και τον προς την ανθρώπινην αξίαν σεβασμόν.
Υπαγορεύει ως καθήκον την άσκησιν της αρετής, την αμοιβαίαν αρωγήν ως και την αλληλεγγύην μεταξύ των ανθρώπων εις πάσαν περίστασιν του βίου.

III. Ο Ελευθεροτεκτονισμός διδάσκει εις τα μέλη του να ζουν εντίμως, να αγαπούν τον πλησίον, να πράττουν το δίκαιον και να εργάζωνται αδιαλείτπως υπέρ της βελτιώσεως και των ιδίων και των άλλων ανθρώπων , ως και υπέρ της ευημερίας της κοινωνίας και της όλης ανθρωπότητος.

IV. Ο Ελευθεροτεκτονισμός αποκλείει εκ των τάξεών του τους αθέους και δέχεται ως μέλη άνδρας πάσης εθνικότητος και πάσης φυλής, οι οποίοι πιστεύουν εις την ύπαρξιν του Θεού, και, χωρίς να εξετάζη τας άλλας θρησκευτικάς δοξασίας εκάστου, ανερευνά δια την εισδοχήν τούτων μόνον το ελεύθερον και την χρηστοήθειαν αυτών.

V. Ο Ελευθεροτεκτονισμός καταπολεμεί την αμάθειαν εις όλας τας μορφάς και ουδένα επιβάλλει περιορισμόν εις την έρευναν της αληθείας. Εις εγγύησιν της ελευθερίας ταύτης απαιτεί από όλους την ανοχήν. Δια τούτο ο Ελευθεροτεκτονισμός απαγορεύει εις τα Εργαστήριά του πάσαν συζήτησιν επί πολιτικών και θρησκευτικών ζητημάτων.

VI. Ο Ελευθεροτεκτονισμός θεωρεί την εργασίαν ως το ουσιωδέστερον καθήκον του ανθρώπου και δια τούτο αποκλείει εκ των τάξεών του τους αέργους και τιμά εξ ίσου την έντιμον πνευματικήν ή σωματικήν εργασίαν.

Το Ύπατον Συμβούλιον συγκροτείται από Εργαστήρια τα οποία εργάζονται εις ολόκληρον την Ελλάδα, όπου λειτουργούν Στοαί Τελειοποιήσεως από του 4ου μέχρι του 14ου Βαθμού, Υπέρτατα Περιστύλια 18ου Βαθμού, Άρειοι Πάγοι 28ού και 30ου Βαθμού, Σύνοδος του 32ου Βαθμού.

Το Ύπατον Συμβούλιον θεωρεί σημαντικώτερον να παρουσιάση έργα πεφωτισμένων Τεκτόνων, με φωτεινή πορεία εις τον Αρχαίον και Αποδεδεγμένον Σκωτικόν Τύπον και προσφορά εις το Έθνος και την Κοινωνία από την (ατελή και ελλειπή κατ’ ανάγκην) παράθεσιν των ιδεωδών, αρχών, στόχων, μεθόδων κ. α. τα οποία παραμένουν εις τον χώρον της θεωρίας, συνεπώς επιδέχονται αμφισβήτησιν, αντίρρησιν ή/και απόρριψιν όπερ είναι λίαν δυσχερές αν μη αδύνατον προκειμένων έργων, τα οποία είναι αμάχητος απόδειξις και άριστος διδάσκαλος κατά τας εργασίας μας αι οποίαι διακηρύσσουν.
Ουδέν διδάσκει καλλίτερον του παραδείγματος.

Μετά ταύτα μνημονεύομεν τους εις Αιωνίαν Ανατολήν μεταστάντας

Πρώτος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης εγκαταστάθη ο Δημήτριος Ροδοκονάκης.

Εγεννήθη εις Σύρον το 1872. Εσπούδασε εις Αγγλία. Επέστρεψε εις Σύρον. Εμυήθη εις τον Τεκτονισμό το 1869 εις το Εδιμβούργο. Το 1872 οι Αντιπρόσωποι των Τεκτονικών Σωμάτων τον εξέλεξαν ως Μέγα Διδάσκαλο και εν συνεχεία Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη. Μετέστη στην αιωνία ανατολή το 1902.

Τον διαδέχθη ο Νικόλαος Δαμασκινός γεννηθείς στην Κέρκυρα το 1834, ο πατέρας του ήτο Πρόεδρος της Ιονίου Βουλής.
Ο Εμμανουήλ Γαλάνης γεννήθηκε το 1838 στην Κύμη Ευβοίας, Καθηγητής φιλολογίας, εξελέγη Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης.
Ίδρυσε και διηύθυνε το περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ εκδιδόμενο μέχρι σήμερα.

Ο Ιωάννης Κεφαλάς γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1871. Μετά τις σπουδές του προσελήφθη ως αναγνώστης της Αυτοκρατείρας Ελισάβετ της Αυστρίας.
Το 1913 εξελέγη Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης.

Ο Παναγιώτης Καλογερόπουλος γεννήθηκε το 1853 στην Αθήνα. Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής , Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Βουλής ανυψώθη εις το αξιώμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου το 1920.

Ο Αναστάσιος Στούπης εγεννήθη το 1852 εις την Σύρον. Διδάκτωρ Νομικής, Αρεοπαγίτης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, Πρόεδρος των Μικτών Δικαστηρίων Καϊρου, εξελέγη Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης το 1929.

Ο Δημήτριος Βαφιόπουλος γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1868. Υπηρέτησε εις τον Στρατό ως Διευθυντής Υγειονομικού και προήχθη εις Γενικόν Αρχίατρο. Το 1936 εξελέγη Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης.

Ο Πάνος Χατζηπάνος γεννήθηκε το 1888 στη Χαλκίδα. Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος εις Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Συνέγραψε το έργο Ελληνικός Ελευθεροτεκτονισμός. Εξελέγη Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης το 1938.

Ο Βάσος Κριμπάς γεννήθηκε το 1890 στη Μερόπη Μεσσηνίας. Πτυχιούχος Γεωπόνος του Μονπελιέ Γαλλίας Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής και Πρύτανης. Το 1949 εξελέγη Υπατος Μεγάλος Ταξιάρχης.

Ο Διονύσιος Διάκος γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1889. Πτυχιούχος Νομικής ανήλθε εις το αξίωμα του Γενικού Επιθεωρητή Τελωνείων. Εξελέγη ΄Υπατος Μεγάλος Ταξιάρχης το 1964.

Ο Δημήτριος Ιωαννίδης εγεννήθη στη Πάτρα το 1869. Σπούδασε χημικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και προήχθη εις Διευθυντήν του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ανυψώθη εις το αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη το 1966.

Ο Κωνσταντίνος Μελανίδης γεννήθηκε το 1897 στα Δολιανά Ιωαννίνων. Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1951 εξελέγη Καθηγητής Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Εξελέγη ενεργό Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου το 1955 και ΄Υπατος Μεγάλος Ταξιάρχης το 1970.

Ο Δημήτριος Τσίρος γεννήθηκε το 1893. Σπούδασε Ιατρική με ειδίκευσι στη Γαλλία, Διευθυντής Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Εξελέγη Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης έτος 1980.

Ο Μηνάς Λογοθέτης γεννήθηκε το 1902 στα Κύθηρα, Σπούδασε Χημεία στη Γερμανία, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Λειψίας. Εξελέγη εις την έδρα της Βιοχημείας. Εξελέγη Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης το 1980.

Ο Αντώνης Λοίζος γεννήθηκε το 1916 στη Πάτρα. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, μεταπτυχιακές σπουδές Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία Τακτικός Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Εμυήθη το 1952 στη Στοά ΟΡΦΕΥΣ. Ανυψώθη εις το 33°ν το 1971, ενεργό Μέλος, εξελέγη Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης το 1990, τιμηθείς εν συνεχεία ως Επίτιμος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης.

Ο Χρύσανθος Κατσικόπουλος γεννήθηκε στα Καλάβρυτα, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων. Το 2001 εξελέγη Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης.

Διεθνείς Εκδηλώσεις

Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου Βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου